Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

goanywherewithme
12:03
8237 bb6a
Reposted fromtichga tichga viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
12:01
3437 9363
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaeyelyn eyelyn
goanywherewithme
12:01
3462 570a
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaeyelyn eyelyn

May 22 2019

goanywherewithme
20:50
2610 018b 500
Reposted fromkatsiu katsiu viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
20:49
1571 0653 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
20:48
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
20:47
8695 8003 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
20:46
3971 8231
Reposted fromGhetto Ghetto viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
20:41
4687 d8e0 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
20:38
4636 3f43
Reposted fromexistential existential viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
20:35
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viajanuschytrus januschytrus
20:30
1050 7261

deductivereasonable:

h34rken:

put a fucking bag on your head and sleep you god damn piece of shit

take a nap on a fucking ski lift

guy man is fond of his

Reposted frompoopyseed poopyseed viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
20:28
8309 f098 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaeyelyn eyelyn

May 19 2019

goanywherewithme
21:20
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
21:15
8602 7a83 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
21:11
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
21:11
7211 7227 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
21:09
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaSkydelan Skydelan

May 16 2019

goanywherewithme
23:35
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
goanywherewithme
23:35
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl