Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

18:51
3486 17f6 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaszydera szydera
goanywherewithme
18:51
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaszydera szydera
18:51
0095 a750

You are what you drink

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaszydera szydera
goanywherewithme
18:49
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaeternaljourney eternaljourney
18:48
goanywherewithme
18:47
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viamole-w-filizance mole-w-filizance
18:47
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

18:44
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.
— Alexandr Solzhenitsyn (via nu-davaj)
goanywherewithme
18:43
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viawithmyheadinspace withmyheadinspace

May 20 2017

goanywherewithme
11:50
9810 cec8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalkohol alkohol
goanywherewithme
11:47
goanywherewithme
11:44
2072 7ac9
Reposted fromMrsEuterpe MrsEuterpe viaalkohol alkohol
goanywherewithme
10:17
1198 874d
Reposted fromoutline outline viaalkohol alkohol
10:17
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viaalkohol alkohol
10:14
4228 eb1e 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaalkohol alkohol
goanywherewithme
10:14
goanywherewithme
09:51
1787 cb9d
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viaalkohol alkohol
goanywherewithme
09:49
5783 49b8
Reposted fromskibszczok skibszczok viaalkohol alkohol
goanywherewithme
09:40
Reposted fromlivela livela viaalkohol alkohol
goanywherewithme
09:38
7135 a494 500
Reposted fromqb qb viaalkohol alkohol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl