Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

goanywherewithme
08:21
9935 eff3 500
goanywherewithme
08:19
9659 3530 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viajanuschytrus januschytrus
08:18
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
08:17
8003 3068
Reposted frompampunio pampunio viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
08:17
8423 037b 500
Reposted fromfungi fungi viajanuschytrus januschytrus

September 14 2019

goanywherewithme
18:29
Ciri była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszło jej szybko. Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać – bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski – Wieża Jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
goanywherewithme
18:29
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

September 13 2019

goanywherewithme
16:23
5552 97c7 500
Reposted frommsofall msofall viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
16:20
goanywherewithme
16:20
goanywherewithme
16:19
8806 17fe
Reposted fromkarahippie karahippie
goanywherewithme
16:19
8808 2bf5
Reposted fromkarahippie karahippie
goanywherewithme
16:19
8812 2aa7
Reposted fromkarahippie karahippie
goanywherewithme
16:19
8813 1916
Reposted fromkarahippie karahippie

September 12 2019

goanywherewithme
17:09
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompeasorela peasorela viainsanedreamer insanedreamer
goanywherewithme
17:08
1816 f1f4 500
Reposted fromdatfeel datfeel viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
17:08
7537 c73a 500
Fly in a new way
Reposted fromalteregos alteregos viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
17:05
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
16:52
8082 1c8e
Reposted fromGIFer GIFer viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
16:52
8074 1126
Reposted fromGIFer GIFer viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl