Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

goanywherewithme
16:54
goanywherewithme
15:56
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
goanywherewithme
14:53
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera

June 22 2017

goanywherewithme
06:05
1644 4421 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoversensitive oversensitive
goanywherewithme
06:04
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
06:04
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
06:03
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
06:01
goanywherewithme
05:59
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
05:56

June 19 2017

goanywherewithme
09:11
Pozostań nienasycony. Pozostań nierozsądny.
— Steve Jobs
goanywherewithme
09:10
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
09:08
3395 ddd8 500
Reposted fromkyte kyte viaeternaljourney eternaljourney

June 17 2017

goanywherewithme
19:11
Reposted fromcarfreitag carfreitag viacoffeebitch coffeebitch
goanywherewithme
11:33
2781 8521 500
Reposted fromalcohol alcohol viaxannabelle xannabelle
goanywherewithme
11:27
2781 8521 500
Reposted fromalcohol alcohol viakatalama katalama
goanywherewithme
10:02
1840 0d35
Reposted frommeem meem viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
08:42
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy

June 13 2017

goanywherewithme
06:26
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera

June 12 2017

goanywherewithme
11:51
5311 9f9d 500
"zrób mi jakąś krzywdę"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl